Överenskommen kvalitet – nöjda kunder har högsta prioritet

Vårt Kvalitets- & Miljöledningssystem

Målet med kvalitets- och miljöledningssystemet är att säkerställa rätt kvalitet för Wigot Konsult AB:s verksamhet samt att tillgodose förkommande miljöaspekter och mål i verksamheten.

Levererade produkter och tjänster ska alltid uppfylla förstådda och underförstådda krav med sunt ekonomiskt resultat. Uppdragets genomförande grundas på systematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentering av utförandet samt ger genom uppföljning erfarenhetsredovisning och utbildning.

Kvalitets- och miljöledningssystemet omfattar de tekniska, organisatoriska och administrativa rutiner, som krävs för att bedriva ett arbete och leverera ett uppdrag från Wigot Konsult AB. Genomförandet av kvalitets- och miljösäkrande åtgärder ingår i det ordinarie arbetet och är i grunden baserat på en effektiv egenkontroll i direkt anslutning till förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation av relevanta handlingar sker enligt upprättade rutiner.

Projektanpassade kvalitetsplaner upprättas om uppdraget eller uppdragsgivaren så kräver. Dessa beskriver projektorganisationen, resurser, metoder, rutiner, kontrollprogram m m, vilka tillämpas i ett projekt för att säkerställa att rätt kvalitet och miljöanpassat resultat uppnås.

Genom en väl sammansatt kompetens och en för varje uppdrag fastställd organisation, tillförs varje projekt en optimal insats för att uppfylla de åtaganden som överenskommits med uppdragsgivaren och med den kvalitet som motsvaras i företagets kvalitets- och miljöledningssystem.

Genom utförd miljöutredning och analys har relevanta miljömål fastställts hos Wigot Konsult AB. När nya uppdrag eller tjänster, som kan ha en betydande miljöpåverkan, introduceras i företaget utvärderas de för en eventuell revidering av uppsatta miljömål.

Miljömålen och miljöledningsprogrammet är inkluderat i budgetprocessen. Den revideras årligen och fastställs av ledningsgruppen vid fastställda genomgångar.

Kvalitets- och Miljöledningssystem för Wigot Konsult AB översändes på begäran

Tillbaka till företaget