Miljöhänsyn är en viktig del i vårt dagliga arbete

Vår Kvalitets- & Miljöpolicy

  • Wigot Konsult AB ska med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla samt med goda kunskaper om teknik och funktion. Uppdraget ska också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.
  • Kvalitets- och miljöledningssystemet som Wigot Konsult AB valt utgår från standarddokumenten SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004.
  • Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.
  • Alla uppdrag ska genomföras och levereras enligt avtalade tider och till överenskommet pris.
  • Ovanstående uppnås bl a genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. Wigot Konsult AB`s medarbetare har kontinuerlig bevakning av utveckling, metoder, material, administrativa rutiner m m samt deltagande i där för relevanta kurser.
  • Vid projektgenomgång ska uppdragsgivaren informeras om bra miljöval och om vilka risker som kan finnas i projektet. Genom kontinuerlig bevakning av nyheter avseende miljöfrågor skall Wigot Konsult AB`s medarbetare alltid vara uppdaterade och kunna avråda från, ur miljösynpunkt, dåliga lösningar samt föreslå hållbara alternativ.
  • Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till Wigot Konsult AB med nya uppdrag. Ett delmål vid genomförandet är att resultatet ska utgöra referens för framtida tjänster.
Tillbaka till företaget